Referat af generalforsamling d. 24. april 2017

Brian Jensen startede med at byde velkommen til de fremmødte (ca. 10 personer), hvorefter formandens beretning var næste punkt.

Formanden, Brian Jensen, fortalte om afvikling af klubbens eget træf-stævne som blev afviklet i oktober måned. Det var en stor succes, og der blev spillet badminton både lørdag og søndag idet der var tilmeldt flere spillere end tidligere år, hvor stævnet har kunnet afvikles over 1 dag. Vildbjerg Badmintonklub tilbyder, i samarbejde med omkringliggende klubber, dens ungdomsspillere at kunne deltage gratis i DGI træf-stævner hvor spillere er opdelt efter niveau og ikke alder. Som noget nyt er Vildbjerg Badminton i årets løb blevet medlem af Badminton Danmark således at de spillere som ønsker flere kampe/stævner kan tilmelde  sig til point-stævner (opdeling i række A, B, C og D efter alder). Spillere skal selv stå for tilmelding via Badminton People, og klubben dækker 50% af spillergebyret.

I efteråret blev den årlige overnatning for ungdomsspillere afviklet, det er en rigtig god begivenhed for spillere, trænere og bestyrelsesmedlemmer – der spilles en masse badminton mv. – men nattesøvn er der ikke meget af J

Brian oplyste at mange af klubbens informationer kan findes på hjemmesiden: www.vildbjergbadminton.dk som han opfordrede de fremmødte til at bruge. Tilmelding til stævner vil fremover skulle foretages via hjemmesiden, der vil dog i opstartsfasen komme mails rundt til medlemmerne.

Foreningens medlemstal er inde i en positiv udvikling, der er kommet både flere ungdomsspillere og motionister.  Vildbjerg Badmintonklub er/skal være en klub for alle – hvor det er rart at være - meget dygtige spillere (elite) vil blive anbefalet at søge til større klubber i og omkring Herning, det er dog bestyrelsens vurdering, at der ikke pt. at spillere på et sådant niveau. 

I årets løb har der været forsøgt, i samarbejde med de klubber som deltager i DGI træfstævner, at arrangere en weekendtur for ungdomsspillere i Tarm. Denne tur måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger – dog var tilmeldte spillere fra Vildbjerg acceptabelt (ca. 25%). Der vil i den kommende sæson blive arrangeret en ny weekendtur, 6. – 8. april 2018, det er bestyrelsens håb at der vil blive god opbakning til turen.

Som afslutning på sæson 2016/17 er der afholdt afslutning for motionister, en god aften med ca. 22 tilmeldte spillere. For ungdomsspillere blev det årlige klubmesterskab desværre aflyst, da der ikke var nok tilmeldinger, det skal overvejes om det skal placeres på et andet tidspunkt til næste år.

 

Som afslutning på formandens beretning sagde formanden tak for en rigtig god sæson –og tak for lån af børnene.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

 

Herefter blev foreningens regnskab fremlagt v/kasserer Ole Snogdal. Klubben har en rigtig god økonomi, der er overskud og indestående i banken. Som følge af flere medlemmer har der været en stigning i indkomne kontingenter. De største udgiftsposter er køb af bolde, spillertøj og trænerlønninger. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Der var herefter valg til bestyrelsen, 2 nuværende medlemmer var på valg, Kurt Pedersen ønskede ikke genvalg mens Brian Jensen gerne ville modtage genvalg.

Brian Jensen blev genvalgt, og Frank Hyldgaard opstillede som kandidat til bestyrelsen og blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, og vælger en revisor for foreningen.

 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen så dette punkt udgik.

 

Under eventuelt oplyste bestyrelsen at der i årets løb er blevet foretaget ændringer f foreningens vedtægter:

Hvis foreningen skulle blive opløst så skal foreningens formue tilfalde Kræftens Bekæmpelse med 50%, mens de resterende 50% skal indsættes på spærret konto i pengeinstitut til evt. genetablering af ny forening/bestyrelse i max. 10 år – skulle dette ikke blive aktuelt overgår de til Kræftens Bekæmpelse.

 

Hvis et valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, så skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.